Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden de ICT Recruiter – Vught – KVK 61524743

Artikel 1: Definities

de ICT Recruiter (hierna te noemen: “Opdrachtnemer”) houdt zich bedrijfsmatig voornamelijk bezig met het werven, selecteren, introduceren en bemiddelen van personen (hierna te noemen: “Kandidaten”) aan bedrijven en andere instellingen in wat voor (rechts)vorm dan ook (hierna te noemen: “Opdrachtgever”), welke introductie ten doel heeft dat de Kandidaat direct of indirect via een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst, management overeenkomst, interim/ZZP/detacherings basis, deta-vast overeenkomst of via welke andere contractuele/juridische constructie dan ook, werkzaam komt te zijn/arbeid gaat verrichten voor de Opdrachtgever (hierna te noemen: “Arbeidsrelatie”).

2: Totstandkoming overeenkomst

2.1 Tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer komt een overeenkomst van opdracht tot stand op het moment waarop Opdrachtgever Opdrachtnemer om nadere informatie betreffende een Kandidaat verzoekt of aangeeft een gesprek met Kandidaat te willen voeren. Vanaf dat moment is Opdrachtgever de in deze algemene voorwaarden genoemde vergoedingen verschuldigd aan Opdrachtnemer.
2.2 Het voorstellen van een Kandidaat is vertrouwelijk. Indien de informatie betreffende de Kandidaat door handelen of nalaten van Opdrachtgever terecht komt bij een derde (waaronder begrepen maar niet beperkt tot een aan Opdrachtgever gelieerde onderneming), en die derde daardoor een Samenwerkingsverband met Kandidaat aangaat, is Opdrachtgever aan Opdrachtnemer de volledige vergoeding verschuldigd die hij verschuldigd zou zijn indien hij zelf een Samenwerkingsverband met Kandidaat zou zijn aangegaan.
2.3 We doen de belofte, bij een goed invulbare opdracht, om binnen 2 weken een passende kandidaat voor jullie te vinden. Hiervoor vragen we van jullie het volgende: Om ook binnen 2 weken het proces af te ronden; Binnen  2 dagen een sollicitatiegesprek met een voorgestelde kandidaat te plannen;Op de dag van het laatste sollicitatiegesprek een beslissing te nemen.

Artikel 3: Vergoeding

3.1 Opdrachtnemer heeft recht op een vergoeding indien een Samenwerkingsverband tot stand komt tussen Opdrachtgever en Kandidaat binnen 1 jaar nadat Opdrachtnemer Kandidaat heeft voorgesteld aan Opdrachtgever. Daarbij is niet van belang of sprake is van een proeftijd.
3.2 Het in deze Voorwaarden genoemde honorarium te betalen door de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer bedraagt een percentage van het Jaarinkomen van de Kandidaat, ondanks dat de Kandidaat realistisch minder dan een jaar of deeltijd werkzaam zal zijn.  De definitie van een Jaarinkomen is de bruto belastbare vergoeding met inbegrip van, maar niet beperkt tot, een gegarandeerde bonus en/of commissie (hierna te noemen: “Jaarinkomen”).Voor de berekening van de bruto belastbare vergoeding wordt altijd uitgegaan van een volledige werkweek (40 uur). De Opdrachtgever zal desgevraagd een totaaloverzicht beschikbaar stellen aan de Opdrachtnemer waaruit het bovengenoemde Jaarinkomen van de Kandidaat valt af te lezen, inclusief de gegarandeerde of gebruikelijke bonus en/of commissie en/of toelagen zodra deze informatie bekend is.
3.3 De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van het jaarinkomen van de Kandidaat. Op eerste verzoek van Opdrachtnemer verstrekt Opdrachtgever een overzicht waaruit Opdrachtnemer kan opmaken wat het Jaarinkomen van Kandidaat is.
3.4 Het honorarium toekomende aan de Opdrachtnemer (excl. BTW) bedraagt, tenzij expliciet door Opdrachtnemer en Opdrachtgever schriftelijk anders overeengekomen:

25% van het Bruto Jaarinkomen met een minimum honorarium van € 7000,-

Artikel 4: Verplichtingen Opdrachtgever

4.1 Opdrachtgever stelt Opdrachtnemer onmiddellijk schriftelijk op de hoogte indien een Samenwerkingsverband tot stand is gekomen tussen Opdrachtgever en een Kandidaat. Opdrachtgever is verplicht binnen 2 weken na aanvang van het Samenwerkingsverband Opdrachtnemer schriftelijke informatie te verstrekken met betrekking tot de inhoud van het Samenwerkingsverband, alsmede een kopie van een document waaruit het Samenwerkingsverband blijkt.
4.2 Opdrachtgever dient de wettelijke en medische verplichtingen met betrekking tot Kandidaat na te leven, waaronder, voor zover relevant, begrepen het regelen van een werk- en verblijfsvergunning.

Artikel 5: Betaling

5.1 Nadat een geïntroduceerde Kandidaat het aanbod tot het aangaan van een Arbeidsrelatie met de Opdrachtgever heeft geaccepteerd, zal Opdrachtnemer het genoemde honorarium in artikel 3.4 factureren voor de geleverde diensten.
5.2 Opdrachtnemer hanteert een betalingstermijn van 14 dagen. Indien Opdrachtgever niet binnen die termijn betaalt, is hij van rechtswege in verzuim en is hij de wettelijke handelsrente ex art. 6:119a BW verschuldigd. Daarnaast is Opdrachtgever een vergoeding voor de volledige buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten verschuldigd. Voor de buitengerechtelijke incassokosten geldt een minimum vergoeding van € 40.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

6.1 Opdrachtnemer is enkel verantwoordelijk voor het voorstellen van Kandidaten aan Opdrachtgever. Opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het handelen en nalaten van Kandidaat in verband met of voortvloeiend uit het Samenwerkingsverband.
6.2 Opdrachtnemer garandeert niet dat Kandidaat geschikt is voor Opdrachtgever, het is aan Opdrachtgever zelf om dat te beoordelen.

Artikel 7: Coulanceregeling

Coulanceregeling, indien een arbeidsovereenkomst met een Kandidaat binnen acht weken na aanvang eindigt, omdat Kandidaat zelf stopt of Opdrachtgever de overeenkomst met Kandidaat in deze periode opzegt of laat ontbinden, met als reden dat de Kandidaat niet naar behoren functioneert, hetgeen door Opdrachtgever dient te worden onderbouwd met relevante stukken, zal Opdrachtnemer aan Opdrachtgever op grond van de coulanceregeling, een gedeelte van het reeds ontvangen honorarium terugbetalen, overeenkomend met 12,5% van de door Opdrachtnemer in rekening gebrachte vergoeding, zulks voor iedere kalenderweek dat Kandidaat niet in dienst is geweest gedurende de periode van acht weken na aanvang van het dienstverband van Kandidaat. Deze coulanceregeling geldt niet, indien het niet naar behoren functioneren van de Kandidaat of de reden van het stoppen van de Kandidaat verwijtbaar is aan Opdrachtgever.

Artikel 8: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

8.1 Op alle opdrachten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
8.2 Eventuele geschillen dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Algemene Voorwaarden